VOLKSWAGEN AG je akciová spoločnosť podľa nemeckého práva so sídlom vo Wolfsburgu.

 

Predseda predstavenstva:

Herbert Diess


Predstavenstvo:

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Poštová adresa:

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Telefónna ústredňa: +49-5361-9-0
Fax: +49-5361-9-28282

Starostlivosť o zákazníkov:

E-Mail: kundenbetreuung@volkswagen.de
Telefón: +49 1802 – 865 579 243 6

Spoločnosť VOLKSWAGEN AG je zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Braunschweig pod číslom Nr. HRB 100484. Identifikačné číslo DPH spoločnosti VOLKSWAGEN AG je DE 115235681.

Všeobecné podmienky používania

Volkswagen AG poskytuje tu uvedené informácie na základe týchto všeobecných podmienok používania internetovej prezentácie Volkswagen AG.

1. UPOZORNENIE PODĽA SMERNICE 1999/94/ES K SPOTREBE PALIVA A EMISIÁM CO2

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných spôsobov merania. Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé, individuálne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia iba pre účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2 vozidla nezávisia iba od efektívneho využívania paliva vozidlom, ale sú ovplyvnené aj spôsobom jazdy a inými netechnickými faktormi (napr. okolitými podmienkami).

Dodatočná výbava a príslušenstvo (dodatkové diely, širšie pneumatiky atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamika, a ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu. 

Informácia podľa smernice 1999/94/ES v súčasne platnom znení: Ďalšie informácie k oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnym špecifickým emisiám CO2 nových osobných vozidiel možno nájsť v "Príručka o spotrebe paliva, emisií CO2 a spotrebe energie nových osobných vozidiel“, ktorá je zdarma k dispozícii na všetkých predajných miestach a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern alebo na www.dat.de.

2. VÝKONY A ZÁRUKA INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

Informácie, ktoré sú uvedené na týchto stránkach, spoločnosť Volkswagen AG starostlivo zostavila a máte ich k dispozícii s priemernou ročnou dostupnosťou 97,5 %. Informácie sú nezáväzné. Za výsledky, ktoré sa dosahujú využívaním informácií, predovšetkým s ohľadom na správnosť, aktuálnosť a úplnosť a za to, že kvalita informácií zodpovedá vašim želaniam a požiadavkám, Volkswagen AG nepreberá nijakú záruku. Ak sú na stránkach Volkswagen AG uvedené údaje o vozidlách, treba ich považovať za približné. Zmeny v konštrukcii a dodávkach, zmeny v podmienkach predaja nových vozidiel, ako aj zmeny cien sú vyhradené. Údaje o cenách a sériovej výbave, o zákonných, právnych a daňových predpisoch a účinkoch sú platné iba pre Spolkovú republiku Nemecko. Na obrázkoch je aj príslušenstvo a zvláštna výbava, ktoré nie sú sériové. Časť informácií, ponúkaných s týmito službami  vyjadruje presvedčenie menežmentu Volkswagen. Ak sa v týchto výpovediach objavujú informácie týkajúce sa budúcnosti, spravidla je to rozoznateľné podľa pojmov "očakávať", "plánovať", "zamýšľať". Pretože budúci vývoj je ovplyvnenými rozličnými a často nepredpokladateľnými faktormi, nie je možné prevziať nijakú záruku za správnosť týchto výpovedí týkajúcich sa budúcnosti. Aktualizáciu týchto vyjadrení bude menežment robiť podľa vlastného uváženia. Uvedené a zobrazené burzové a ekonomické informácie, kurzy, indexy, ceny, správy, všeobecné trhové ukazovatele, atď. slúžia výlučne pre informácie návštevníkov internetových stránok Volkswagen a nepredstavujú  investičné poradenstvo alebo akékoľvek odporúčania. Pokiaľ sú na internetových stránkach uvedené odporúčania analytikov, Volkswagen AG nepreberá nijakú záruku, predovšetkým nie za správnosť a úplnosť záverov, vyplývajúcich z týchto odporúčaní. Prosím preverte si informácie predtým ako ich použijete akýmkoľvek spôsobom. Záväzné stanoviská môžu byť poskytnuté iba na konkrétne dopyty.

3. OSOBITNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

Prosím majte na pamäti, že niektoré informačné a komunikačné služby Volkswagen AG, zriadené prostredníctvom osobitných portálov na internetových stránkach, podliehajú navyše podmienkam využívania príslušných portálov.

4. SLUŽBY PARTNEROV

Niektoré z informačných služieb poskytujú naši partneri. Prosím majte na pamäti, že na tieto služby sa vzťahujú obchodné podmienky našich partnerov a s výnimkou ich internetových stránok uvedených na internetovej stránke Volkswagen AG sa nevzťahujú na ne nijaké odporúčania alebo záruky. Za tieto obsahy Volkswagen AG nezodpovedá. Pri týchto poskytovateľoch nejde o obchodných poverencov Volkswagen AG.

5. LINKY NA STRÁNKY TRETÍCH OSôB

Internetové stránky Volkswagen AG obsahujú linky na internetové stránky, ktoré prevádzkujú tretie osoby. Volkswagen AG nezodpovedá za obsahy internetových stránok tretích osôb, ktoré sú prístupné cez tieto linky.

6. PRÍPUSTNÉ VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

Pri využívaní treba dbať na autorské práva, práva na ochranu mena a práva na ochranu značky tretích osôb. Chránené sú napríklad celé internetové stránky Volkswagen AG vrátane prezentovaných  obrázkov, hudby a značiek ako "Volkswagen" a "Golf". To platí aj pre ochranné práva našich koncernových spoločností. Tieto internetové stránky a ich podmienky používania nemožno chápať tak, že Volkswagen AG priznáva licenciu alebo iné ochranné právo. Preto sa zaväzujete zdržať sa každého zneužitia služieb, predovšetkým  obchádzania akýchkoľvek bezpečnostných opatrení,  využívania zariadení alebo aplikácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadení alebo výpadku funkcií  Volkswagen AG, predovšetkým zmenou fyzikálnej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete Volkswagen AG alebo iných sietí, ako aj integrovania informačných služieb alebo ich častí pre reklamné účely či už súkromné alebo komerčné alebo komerčného využívania služieb.

7. POVOLENIE NA POUŽÍVANIE COOKIES

Volkswagen AG používa pri vašej návšteve na našich internetových stránkach cookies. Rozsah a používanie cookies môžete sami ovplyvniť nastavením vášho počítača (zvyčajne v internetovom prehliadači, napr. Internet Explorer, ďalšie informácie k tomu v časti technické požiadavky).  Volkswagen AG vychádza z toho, že ste uzrozumený s používaním cookies keď ich váš prehliadač pripúšťa. Čo sa týka ochrany osobných údajov pozrite si prosím naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

8. LINKY NA STRÁNKY VOLKSWAGEN AG

Použitie hyperliniek na úvodné stránky internetových stránok Volkswagen, napr. www.volkswagen.de je prípustné keď linka vedie k úplnému natiahnutiu stránky, na ktorú odkazuje bez toho aby sa cieľová stránka otvárala v ráme (Frame) a spoločnosť Volkswagen AG bude v priebehu 24 hodín po vytvorení linky o tom upovedomená e-mailom na adrese links@vw-online.de, pri vytvorení hyperlinky bude zreteľné že ide o takúto linku a príslušná strana použije slová "Linka na Volkswagen AG" alebo nadpis príslušnej stránky Volkswagen AG, na ktorú sa má odkazovať, sa použije v spojení so slovami "Linka na Volkswagen AG". Odlišne koncipované linky si vyžadujú pred ich vytvorením predchádzajúci súhlas Volkswagen AG. Volkswagen AG si vyhradzuje právo napriek dodržaniu uvedených povinností zakázať použitie liniek.

9. RUČENIE

Volkswagen AG ručí za úmysel a vedomú nedbanlivosť podľa zákona o ručení za produkt a v zmysle výslovne poskytnutých záruk Volkswagen AG. Za nevedomú nedbanlivosť  Volkswagen AG ručí iba pri porušení podstatnej povinnosti, pričom výška nárokov na náhradu škody je rozsahom obmedzená na predpokladateľné škody.

10. BEZPEČNOSŤ PRI POSIELANÍ SPRÁV NA VOLKSWAGEN AG

Ak by ste chceli poslať e-mail zo svojej súkromnej adresy na Volkswagen AG, mali by ste mať na pamäti, že z dôvodu technickej štruktúry internetu na zabezpečenie dôvernosti a integrity obsahov e-mailov musíte uskutočniť vlastné opatrenia. Na to musíte použiť napríklad bežne na trhu dostupný kódovací softvér. 

Ak by ste chceli poslať e-mail priamo z kontaktnej oblasti Volkswagen AG, majte na pamäti, že tieto dáta sa posielajú nezakódované a preto nemôžeme prevziať  nijakú záruku za dôvernosť a integritu obsahov e-mailov.

11. ZMENY ROZSAHU VÝKONOV A PODMIENOK POUŽÍVANIA

Volkswagen AG si vyhradzuje právo služby alebo ich časť kedykoľvek rozšíriť, zúžiť alebo zmeniť ich funkčnosť. Rýchly vývoj internetu vyžaduje, aby sme čas od času urobili prispôsobenie týchto podmienok používania. Prosím, pozrite si preto vždy aktuálnu verziu týchto podmienok používania.

12. VOĽBA PRÁVA

Na využívanie týchto podmienok používania sa vzťahuje nemecké právo s výnimkou svojich kolízno-právnych ustanovení. 

Podmienky používania a ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

Sme radi, že ste navštívili naše internetové stránky. Chceli by sme Vám poďakovať za Váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a naše internetové stránky. Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok je pre nás dôležitá. Preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste vzali na vedomie nasledujúce informácie.

1. Anonymný zber údajov

Webové stránky spoločnosti Volkswagen AG môžete navštíviť bez toho, aby ste nám oznamovali, kto ste. Poznáme len meno Vášho poskytovateľa internetových služieb, internetové stránky, z ktorých ste navštívili našu stránku a ktoré z naších internetových stránok ste navštívili. Tieto informácie sa používajú len pre štatistické účely. Vaša anonymita ako používateľa zostáne zachovaná.

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované len vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad pri realizácii zákazky, pri prieskume alebo pri registrácii pre osobné služby. V rámci Volkswagen osobných služieb budú Vaše registračné údaje spracované na základe Vášho súhlasu pre reklamné účely a účely prieskumu trhu, ako aj pre prispôsobenie elektronických služieb Vaším potrebám. V prípade Vášho súhlasu budú navyše k Vášmu používateľskému profilu pripojené informácie, ktoré ste hľadali pri návšteve Volkswagen portálu, s cieľom poskytnúť  špeciálne pre Vás prispôsobenú reklamu. Tieto údaje sú prenášané v zašifrovanej podobe, aby sa zabránilo ich prípadnému zneužitiu tretími stranami.

3. Použitie a sprístupnenie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďované v rámci internetových stránok Volkswagen AG budú bez Vášho súhlasu na iné využitie použité len na realizáciu zmluvy a spracovanie Vašich požiadaviek. Okrem toho budú Vaše údaje použité na reklamné účely, prieskum trhu alebo pre prispôsobenie elektronických služieb Volkswagen AG Vaším potrebám, len ak ste predtým dali nato svoj súhlas. Údaje pre špeciálne pre Vás prispôsobenú reklamu budú použité tiež len na základe Vášho súhlasu. Keďže súhlas so spracovaním  Vašich údajov na vyššie uvedené účely môže zahŕňať aj sprostredkovanie Vašich údajov spoločnostiam koncernu Volkswagen a Vami zvoleným Volkswagen partnerom (predajcovia a servisy), môžu byť Vaše dáta poskytnuté týmto subjektom. Mimochodom Vaše údaje nesmú byť poskytnuté iným tretím stranám. Váš súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna zrušiť. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy „ochrana údajov spoločnosti Volkswagen“, odpovede môžete nájsť v našich FAQ (Zoznam často kladených otázok spolu s odpoveďami). Tiež si môžete vyžiadať informácie o Vašich údajoch alebo nám zaslať Vaše pripomienky kedykoľvek prostredníctvom e-mailu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Volkswagen:

info-datenschutz@volkswagen.de

Vyberte si Váš model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE8
Passat Variant
Passat GTE Variant9
Passat Alltrack
Arteon
Beetle
Beetle Cabrio
Golf Cabrio
Tiguan
Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Estate

Volkswagen Úžitkové vozidlá

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle
Amarok
Crafter Kasten
Crafter Dvojkabína

Vyberte si Váš model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE8
Passat Variant
Passat GTE Variant9
Passat Alltrack
Arteon
Beetle
Beetle Cabrio
Golf Cabrio
Tiguan
Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴

Volkswagen Úžitkové vozidlá

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle
Amarok
Crafter Kasten
Crafter Dvojkabína