VOLKSWAGEN AG je akciová společnost vytvořená podle německého právního řádu se sídlem ve Wolfsburgu.

 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Herbert Diess

 

PŘEDSTAVENSTVO:

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

 

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Tel.: +49-5361-9-0

Fax: +49-5361-9-28282

email: vw@volkswagen.de

 

 

Společnost VOLKSWAGEN AG je zapsána u Oblastního obchodního rejstříkového soudu (Handelsregister des Amtsgerichts) v Braunschweigu pod číslem HRB 100484. Číslo plátce daně z přidané hodnoty společnosti VOLKSWAGEN AG je DE 115235681.

Podmínky použití

Společnost Volkswagen AG poskytuje zde prezentované informační služby na základě těchto všeobecných Podmínek použití webových stránek Volkswagen AG.

1. Upozornění v souladu se Směrnicí 1999/94/EC týkající se spotřeby paliva a emisí CO2

Spotřeba paliva a emise CO2 nezávisí pouze na efektivním využití paliva vozem, ale jsou ovlivněny rovněž stylem řízení a dalšími faktory netechnické povahy. CO2 je skleníkový plyn primárně způsobující globální oteplování. Zde uvedené hodnoty byly vypočteny na základě postupů měření odpovídajících aktuálně platnému znění Směrnice 80/1268/EEC. Údaje se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí specifikace, ale jsou určeny pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. Další informace k oficiálním údajům o spotřebě a oficiálním údajům o emisích CO2 u nových osobních vozů lze vyhledat v příručce EU "Průvodce spotřebou paliva, emisemi CO2 a spotřebou elektrického proudu nových osobních vozů", která je k dispozici zdarma.

2. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁRUKY

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly s náležitou péčí svědomitě a důkladně sestaveny společností Volkswagen AG, a v ročním průměru jsou dostupné z 97,5%. Poskytnuté informace jsou nezávazné. Společnost Volkswagen AG neručí za výsledky, které lze získat na základě poskytnutých informací; a to zejména pokud jde o přesnost, včasnost a úplnost informací, přičemž současně neručí ani za to, že budou poskytnuté informace svou kvalitou odpovídat Vašim potřebám a přáním. Jakékoliv údaje a informace související s vozidlem, které jsou prezentovány na webových stránkách společnosti Volkswagen AG, by měly být považovány pouze za přibližné hodnoty. Zde uvedené informace jsou předmětem změny z hlediska designu, možností dodání a dodatků týkajících se podmínek prodeje nových vozů a změn ceníků. Informace týkající se cen a standardních specifikací, které souvisejí se statutárními, zákonnými a daňovými pravidly a předpisy a jejich dopady, se vztahují pouze na Spolkovou republiku Německo. Na uvedených ilustracích se objevují rovněž příslušenství a volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní specifikace. Některé informace poskytnuté v souvislosti s těmito službami vyjadřují stanovisko vedení společnosti Volkswagen. V případech, kdy se tyto informace vztahují ke směrům budoucích trendů, událostí nebo okolností, je tento fakt vyjádřen použitím výrazů, jako jsou "očekávat", "plánovat", "zamýšlet" a podobně. Vzhledem k tomu, že budoucí vývoj podléhá proměnlivým a často nepředvídatelným faktorům, nelze poskytnout jakoukoliv záruku, pokud jde o přesnost prohlášení učiněných v souvislosti s budoucími trendy, událostmi nebo okolnostmi. Aktualizaci těchto prohlášení zajistí dle svého uvážení vedení společnosti. Údaje z akciových trhů a údaje ekonomické, sazby, indexy, ceny, novinky, obecné informace z trhu atd., které jsou k dispozici, jsou poskytovány pouze jako zdroj informací pro návštěvníky webových stránek společnosti Volkswagen, a nepředstavují investiční nebo jakékoliv jiné doporučení. V případech, kdy webové stránky prezentují doporučení od analytiků, společnost Volkswagen AG neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o jejich efektivnost, zejména s ohledem na přesnost a úplnost předpokladů a závěrů, o které se opírají řečená doporučení. Před jakýmkoliv jejich využitím si prosím veškeré informace zkontrolujte. Závazné informace mohou být poskytnuty pouze jako odpověď na konkrétní dotaz.

3. SPECIÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

Vezměte prosím na vědomí, že některé informační a komunikační služby, které jsou přístupné přes portály webových stránek společnosti Volkswagen AG, podléhají dalším podmínkám pro použití příslušných portálů.

4. Služby poskytované partnery

Některé z uvedených informačních služeb jsou poskytovány našimi partnery. Prosím pamatujte, že takovéto služby podléhají podmínkám těchto partnerů, a že vložení odkazů na jejich webové stránky na webových stránkách společnosti Volkswagen AG neznamená žádné doporučení nebo záruku. Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za jejich obsah. Příslušní poskytovatelé služeb nejsou zmocněnci společnosti Volkswagen AG.

5. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky společnosti Volkswagen AG obsahují odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Společnost Volkswagen AG neuplatňuje žádné nároky na vlastnictví stránek třetích stran, které jsou přístupné přes odkazy, a nenese odpovědnost za jejich obsah.

6. PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ SLUŽEB

Při používání těchto webových stránek musíte respektovat autorská práva, práva vztahující se k názvům a obchodním značkám a veškerá další vlastnická práva třetích stran. Všechny webové stránky společnosti Volkswagen jsou chráněny včetně obrázků, hudby a názvů značek, jako například "Volkswagen" a "Golf", které se na nich objevují. To se vztahuje i na naše přidružené společnosti. Ani tyto webové stránky ani podmínky pro jejich použití by neměly být chápány jako licence nebo udělení jakýchkoliv jiných práv k vlastnictví společnosti Volkswagen AG. Zavazujete se, že nebudete nabízené služby zneužívat, a to zejména k obcházení bezpečnostních opatření zavedených informačních služeb; ani nebudete používat žádná zařízení nebo spouštět aplikace, v jejichž důsledku by došlo nebo mohlo dojít k poškození systémů společnosti Volkswagen AG nebo k poruše jejich činnosti, zejména v důsledku modifikace fyzické nebo logické struktury serverů nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí; dále nebudete integrovat informační služby jako celek nebo část celku do obsahu jiných webových stránek, ať již soukromých, či komerčních; ani využívat tyto služby pro komerční zisk.

7. PŘIJETÍ SOUBORŮ COOKIES

Při návštěvě našich webových stránek ukládá společnost Volkswagen AG do Vašeho počítače soubory cookies. Do jaké míry budou soubory cookies povoleny nebo zablokovány můžete určit prostřednictvím nastavení Vašeho počítače (obvykle ve Vašem webovém prohlížeči jako je Internet Explorer; bližší informace najdete v kapitole Technické požadavky). Společnost Volkswagen AG předpokládá, že souhlasíte s uložením souborů cookies do Vašeho počítače, pokud to nastavení Vašeho prohlížeče umožňuje. Informace o ochraně osobních údajů najdete v části "Zásady ochrany osobních údajů".

8. Odkazy na webové stránky společnosti Volkswagen AG

Umisťování hypertextových odkazů na domovské webové stránky společnosti Volkswagen, jako je www.volkswagen.cz, se připouští za předpokladu, že odkaz vyvolá plné načtení cílové stránky, aniž by tato byla umístěna do rámečku, a tato skutečnost bude společnost Volkswagen AG sdělena do 24 hodin po umístění na email links@vw-online.de. Mimo to musí hypertextový odkaz jako takový být jasně identifikovatelný na zdrojové stránce použitím formulace "Odkaz na společnost Volkswagen AG" nebo jména cílové webové stránky Volkswagen AG ve spojení s formulací "Odkaz na společnost Volkswagen AG". Odkazy neodpovídající tomuto pravidlu musí být před umístěním schváleny společností Volkswagen AG. Společnost Volkswagen AG si vyhrazuje právo zakázat umístění odkazů i v případě splnění výše uvedených podmínek.

9. ODPOVĚDNOST

Společnost Volkswagen AG přijímá odpovědnost v případě úmyslné nebo hrubé nedbalosti, a to v souladu s německým zákonem o ručení za výrobek, a za záruky výslovně poskytnuté společností Volkswagen AG. V případě drobné nedbalosti přijímá společnost Volkswagen AG odpovědnost pouze při porušení základní povinnosti, přičemž suma jakýchkoliv souvisejících nároků na náhradu škod je omezena rozsahem předvídatelné ztráty.

10. Bezpečnost při přenosu zpráv společnosti Volkswagen AG

Z pohledu technické struktury internetu; pokud si přejete společnosti Volkswagen AG zaslat email ze svého soukromého emailového účtu, musíte provést vlastní bezpečnostní opatření na zachování důvěrnosti a integrity obsahu Vašeho emailu například použitím standardního komerčně dostupného šifrovacího softwaru.

Pokud si přejete odeslat email prostřednictvím kontaktního formuláře společnosti Volkswagen AG, měli byste vědět, že Vaše údaje budou odeslány nezašifrované, tudíž nemůže být poskytnuta žádná záruka, pokud jde o důvěrnost a integritu obsahu Vašeho emailu.

11. Změny v rozsahu služeb a podmínkách použití

Společnost Volkswagen AG si vyhrazuje právo kdykoliv rozšířit nebo zredukovat poskytované služby nebo modifikovat jejich funkčnost, a to jako celek nebo částečně. Rychlý rozvoj internetu nás nutí čas od času tyto Podmínky použití aktualizovat. V tomto ohledu prosím sledujte poslední platnou verzi Podmínek použití.

12. VÝBĚR PRÁVNÍHO SYSTÉMU

Využití služeb a tyto Podmínky použití podléhají německému právu, výjimku tvoří jen obsažená kolizní ustanovení.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme potěšeni, že navštěvujete naše webové stránky a rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o naši společnost, naše produkty a naše webové stránky. Vaše soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležité. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste věnovali pozornost následujícím informacím:

1. ANONYMNÍ SBĚR DAT

V zásadě můžete navštívit webové stránky společnosti Volkswagen AG, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Jsme informováni pouze o jméně Vašeho poskytovatele internetových služeb, o webové stránce, z níž jste se dostali na naše stránky, a které z našich webových stránek jste navštívili. Tyto informace slouží ke statistickým účelům. Vaše anonymita jako individuálního uživatele je chráněna.

2. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je sami poskytnete například při uzavírání smlouvy, při vyplňování průzkumů nebo při registraci k získání osobních služeb. Pokud se zaregistrujete k odběru osobních služeb a dáte nám svůj souhlas, Vaše registrační údaje budou zpracovány pro účely propagace a průzkumu trhu a vytváření struktury elektronických služeb orientovaných na potřeby zákazníka. Mimo to budou na základě Vašeho souhlasu informace, které jste si prohlíželi při Vaší návštěvě portálů Volkswagen, využity pro sestavení uživatelského profilu, abychom Vám mohli poskytnout speciální propagační nabídky na míru. Tyto údaje jsou přenášeny v šifrované podobě, aby se zabránilo zneužití třetími stranami.

3. VYUŽITÍ A DISTRIBUCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bez souhlasu s dalším použitím budou osobní údaje shromážděné na webových stránkách společnosti Volkswagen AG využity pouze pro zpracování smlouvy a vyřízení Vašich dotazů. Mimo to budou na základě Vašeho souhlasu Vaše údaje využity také pro účely propagace a průzkumu trhu a pro vytváření struktury elektronických služeb společnosti Volkswagen AG orientovaných na potřeby zákazníka. Jakékoliv využití osobních údajů při poskytování propagačních nabídek na míru bude rovněž podmíněno Vaším souhlasem. Protože může být souhlas s využitím Vašich údajů pro výše uvedené účely přenosný také na společnosti v rámci skupiny Volkswagen Group a na partnery společnosti Volkswagen (autorizovaní prodejci a servisní centra), které jste si zvolili, mohou informace o Vás využívat také oni. K žádnému dalšímu přenosu těchto údajů ke třetím stranám nedojde. Pokud máte jakékoliv další dotazy týkající se ochrany údajů ve společnosti Volkswagen, podívejte se prosím na naše FAQ (přehled často kladených otázek a odpovědí). Mimo to můžete získat informace o svých datech nebo nám předložit své případné návrhy prostřednictvím e-mailu nebo dopisu zaslaného na následující korespondenční či e-mailovou adresu:

Porsche Česká republika, s.r.o.

Radlická 740/113d

150 00 Praha 5, Česká republika

info@volkswagen.cz

Prosím, vyberte si model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Nový Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
The Beetle
The Beetle Cabriolet
Golf Cabriolet
Tiguan
Nový Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
Nový Arteon
Nové Polo
Nový Tiguan Allspace
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf R⁶
Nový Golf
Nový Golf Variant

Užitkové vozy Volkswagen:

Amarok
Caddy
California
Caravelle
Crafter
Multivan
Transporter

Zvolte prosím požadovaný model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
The Beetle
The Beetle Cabriolet
Golf Cabriolet
Tiguan
Nový Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco
Nový Arteon
Nové Polo
Nový Tiguan Allspace
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴

Užitkové vozy Volkswagen:

Amarok
Caddy
California
Caravelle
Crafter
Multivan
Transporter